Normkritik och bilder

Normkritik och bilder

Den visuella kommunikatörens roll i samhället idag är mer central än någonsin, och bilder har fått en alltmer betydande roll i vår vardag.

Bilder kan förmedla ideal, och skapa maktobalans. Genom att reproducera begränsande stereotypa bilder befäster man normer och bidrar till exkludering.

Med ett normkritiskt perspektiv har man som bildskapare en fantastisk möjlighet att göra världen lite större, öppnare och bidra till inkludering genom sina bilder. Med bilder kan man skapa nya berättelser, som ifrågasätter och utmanar normer.

Vad är normkritik?

Normer är de oskrivna regler, strukturer, ideal och uppfattningar om vad som anses ”normalt” i en grupp och kan ha kulturella, sociala, politiska och ekonomiska uttryck, Normkritik handlar om att synliggöra och ställa kritiska frågor kring dessa normer, och sträva efter att lika rättigheter och möjligheter ska gälla för alla människor i samhället.

För att arbeta normkritiskt med bilder behöver man skapa en förståelse för vilka sociala hierarkier som finns i vårt samhälle och se på vilka konsekvenser de får för människor. Hur skildras människor i foton och illustrationer idag ur ett kulturellt, socialt och ekonomiskt perspektiv?

Först då har man möjlighet att bidra till förändring med sitt bildskapande, och skapa en bild av en mer accepterande och rättvis värld.

dante