Genus och design

Genus och design

Medvetenheten kring genus ökar i samhället och blir därmed också en alltmer viktig aspekt inom design. För att få in ett välfungerande genustänk i design och formgivning måste man börja med att förstå och ifrågasätta de normer som råder i dag i vårt samhälle. Hur vi designar produkter och hur det i sin tur påverkar och formar oss. När vi kan se problematiken i att produkterna vi omger oss med bygger på information om hur vi förväntas vara för att accepteras i samhället, kan vi också göra en förändring.

Vad är genus?

Genus är en social och kulturell konstruktion, och är ett begrepp för vad vi h

ar för föreställningar och förväntningar på mäns och kvinnors sociala beteende. Ordet genus började användas på 1980-talet i Sverige, då man började lyfta de uttryck och egenskaper som ett samhälle tillskriver män och kvinnor, och fick en större förståelse för de konstruerade könsrollerna.

Genus används ofta för att skilja mellan biologiskt kön och socialt konstruerat genus.

Könsstereotyp design

Vi omger oss ständigt med design i vår vardag som med sin utformning förstärker strukturer och upprätthåller stereotypa förväntningar av män och kvinnor.

Design baseras ofta på att kvinnor gillar vissa färger och attribut. Män förväntas tycka om det motsatta. Manligt kodade produkter har ofta fokus på funktion i sin design, medan typiska kvinnliga produkter lägger mer vikt på dekor.

Det är kan vara en balansgång att utmana normer och samtidigt göra produkten möjligt på en kommersiell marknad. Den som arbetar med design har dock stora förutsättningar att påverka, utmana och förändra gamla förlegade normer genom sin design och formgivning. Med ett genustänk som genomsyrar en design från skiss till färdig produkt kan man bidra till att förändra synen på föreställningar om kön och genus och skapa nya tankemönster.

dante